הצהרת בעל העסק - חנויות מסחר

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בהתאם לתקנה מספר 5 (ב)(2א)(א)  - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש -הגבלת פעילות)
התש"ף - 2020 (להלן: "התקנות"), בעל חנות או עסק המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המעוניין לפתוח את עסקו, עליו להמציא הצהרה ולפיה הוא עומד בדרישות המפורטות וזאת טרם פתיחת העסק.

טרם מילוי ההצהרה *חובה* לצפות בנוסח המלא של התקנות המצורף ומתאר את הפעולות הנדרשות מבית ההעסק לצורך עמידה בתנאי התקן של התו הסגול לעסקים מסחריים